Santa Magdalena

Ampliació d’habitatge

Carrer Santa Magdalena, El Pla del Penedès, Barcelona


El graner conforma una petita edificació d’una única crugia estructural entre mitgeres, donant façana al mateix carrer que l’habitatge principal i a pati interior d’illa. Estava en desús, amb l’interior en molt mal estat, amb restes d’un antic altell on es guardava el gra. El pati posterior era intransitable i conservava encara murs mig enderrocats d’antigues edificacions, coberts de vegetació descontrolada.

Per desig explícit dels propietaris la intervenció es va plantejar amb el màxim respecte per la tradició constructiva i material del lloc, comptant només amb industrials locals i buscant materialitats recurrents al municipi. L’encàrrec era recuperar el graner i guanyar un espai de reunió social amb amics, que alhora pogués servir com a habitatge independent bàsic, amb la intenció d’oferir un espai als fills -en procés d’emancipació- on poder-se allotjar a temporades i no perdre el vincle amb el territori.

S’ha construït un forjat intermedi, a la cota que marca l’habitatge principal, dividint el volum del graner en dues plantes. A la planta baixa el garatge es connecta amb el pati amb una fusteria i una gelosia ceràmica, que deixa entreveure la zona de barbacoa i el jardí. A la planta primera les finestres a carrer es protegeixen amb una gelosia similar i s’obre un gran finestral cap al pati interior. El bany i la cuina mínims formen un únic volum que sense arribar al sostre permet entendre la totalitat de l’espai. L’escala s’alinea a aquest volum i allibera la planta per permetre diferents configuracions de mobiliari, convertint-se en saló de jocs, ampliació de l’habitatge existent, dormitori, espai lliure o tot alhora.


Redacció de projecte Jordi Capdevila, Alba Pijuan
Col·laboradors 2gv (estructura)
Promotor Privat
Any 2017

Direcció d’obra Jordi Capdevila, Alba Pijuan
Constructora Construccions Pere Roca, SA
Any 2018

Superfície 129 m2
Fotografies Aitor Estévez Olaizola