Urquinaona

Centre d’Estudis Politècnics

Plaça Urquinaona, Barcelona


Rebem l’encàrrec de reformar i ampliar un centre docent ubicat en un edifici típic de l’eixample barcelonès, a la plaça Urquinaona. La distribució existent era fruit de moltes intervencions parcials fets al llarg dels anys i l’accés es feia per l’escala de veïns. La voluntat principal del projecte era poder connectar les plantes existents amb una escala nova, buscar la màxima visibilitat a la planta baixa, alhora que es plantejava la reforma integral del centre.

A la planta baixa es genera un accés des del carrer, amb un vestíbul que ocupa tota la façana a la plaça. La nova escala està encaixada estratègicament. Es desenvolupa incorporant una grada que forma la zona d’espera dels alumnes i mostra clarament la continuïtat del centre cap a les plantes superiors. S’utilitza el ferro a l’escala com a element connector entre les plantes. En planta baixa se situen dues aules i es modifica la posició de l’escala que baixa al soterrani, on s’allotja la zona de direcció. Es recupera el ferro i les columnes de fosa existents i es disposen les instal·lacions vistes.

A les plantes superiors s’enderroquen la majoria d’envans, aprofitant la màxima dimensió de les cruixies estructurals per muntar les noves aules. Es desplaça un dels braços de la “U” de circulació central, proporcionant més espai per a col·locar la nova escala i l’ascensor sectoritzats. Amb aquesta estratègia s’aconsegueixen 4 aules grans a la planta principal i cinc aules a la planta primera. Les instal·lacions es distribueixen per fals sostre en la franja central i es recupera el sostre de bigues de fusta i revoltons a les cruixies nobles, paral·leles a les façanes.


Redacció de projecte Jordi Capdevila, Alba Pijuan
Equip murmur Sandra Gusart, Arnau Valero, Pere Flotats
Col·laboradors MA+SA (estructura), Numatec (instal·lacions)
Promotor Centre d’Estudis Politècnics
Any 2018-2020

Direcció d’obra Jordi Capdevila, Alba Pijuan
Col·laborador Jesús Ramírez (control de qualitat)
Constructora Hijos de Terrats Construcciones (constructora), SIC24 (PCI), Soren elevadors (ascensor)
Any 2020

Superfície 1.406 m2
Fotografies Aitor Estévez Olaizola